هیدرولیک به موضوعی در علوم کاربردی و مهندسی*گفته می*شودکه با ویژگیهای مکانیکی سیالات ارتباط دارد و به روش*های کاربردی استفاده از سیالات تحت فشار می*پردازد.

سامانه*های هیدرولیک برای انتقال انرژی استفاده می*شوند. مزیت هیدرولیک نسبت به روش*های دیگر انتقال انرژی (مکانیکی و الکتریکی)، قابلیت افزایش نیرو در حین انتقال و تغییرسریع جهت حرکت است. از آنجا که در هیدرولیک انتقال انرژی با کمک یک سیال هیدرولیک انجام می*شود و سیالات به طورکلی قابلیت شکل*پذیری دارند می*توان آن*ها را از مسیرهای دلخواه عبور داد. مکانیک سیالات پایه نظری علم هیدرولیک است که روی کاربردهای مهندسی ویژگیهای سیالات تاکید دارد.
موضوعات علم هیدرولیک در زمینه های مختلفی است و مفاهیمی همچون جریان مایعات در لوله ها، طراحی سد، انرژی آبها، مدار کنترل سیالات، پمپ ها، توربین ها، دینامیک محاسباتی سیالات، اندازه گیری جریانات، کانال های رودخانه و فرسایش را در برمی*گیرد. هیدرولیک سطح آزاد با جریان آزاد آب در رودخانه ها، کانالها و دریاچه ها و دریاها سروکار دارد.
در دنیای صنعت امروز، انرژی سیالات به ویژه هیدرولیک دنیایی جادویی از انتقال انرژی است و کاربرد انرژی سیالات تغییرات مثبت زیادی را موجب شده است. کاربرد کنترل هیدرولیکی و سیستم انتقال هیدرولیکی موجب خلق طرحهای جدید و بهبود کارایی ماشینها و تاسیسات شده است.
وقتی در صنایع هوایی از هیدرولیک صحبت می*شود به معنای انتقال انرژی از یک مکان به مکان دیگر از طریق یک جریان محدود می*باشد. عملکرد هیدرولیک در صنایع هوایی شامل کمک به کنترل پرواز، بازکردن و جمع کردن دنده فرود، مکان یابی فلپ ها، بالا بردن و پایین آوردن درهای مخزن بار و موتورهای راه اندازی هواپیما است. همچنین در سیستم های ترمز و ارابه فرود (سازه*ای که هواپیما در هنگام توقف یا حرکت بر روی زمین بر آن تکیه دارد) هیدرولیک نقش اساسی دارد.

منبع :
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت